2 years ago

làm bằng đại học tại hà nội 2013

làm bằng đại học phôi thật Trường đã có mô hình HĐQT, ban giám hiệu và các phòng ban theo tôi tốt rồi nhưng phải từng bước chuyên nghiệp hóa.

Make your blog famous

create a blog